TRUCCO Today!

KONI

20160719_103209

今日はハイエースのショックアブソーバー交換から作業開始です。
減衰力調整可能な、KONIのHEAVY TRACKシリーズを装着します。

20160719_102658 20160719_102707